Шановні друзі! Програма курсу технологій напрочуд цікава та корисна. На уроках базового модулю частини ІІ навчають творчо мислити, навчають основ раціоналізаторства, винахідництва, допомагають обрати професію.

Вивчення курсу технологій частини І за підручником авторів: О.М. Коберник, А.І. терещук, О.Г.Гервас, О.Б. Авраменко, С.М. Ящук, В.В. Бербец

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин і нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії та інформації в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта учнів має бути зорієнтована на вивчення нових виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Курс складається з 12 годин базового модуля та 23 години варіативного модуля.

Шановні друзі! Програма курсу технологій напрочуд цікава та корисна. На уроках базового модулю частини ІІ навчають творчо мислити, навчають основ раціоналізаторства, винахідництва, допомагають обрати професію.

Вивчення курсу технологій частини ІІ за підручником авторів: О.М. Коберник, А.І. терещук, О.Г.Гервас, О.Б. Авраменко, С.М. Ящук, В.В. Бербец

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин і нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії та інформації в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта учнів має бути зорієнтована на вивчення нових виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва (автоматика, робототехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загальновиробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Курс складається з 12 годин базового модуля та 23 години варіативного модуля.      

      

Викладач - інформатики та інформаційних технологій Кузьменко Олександр Анатолійович.

Курс — лекційний, з практичними заняттями, викладається у першому та другому семестрі на 1курсі в обсязі 70 годин з них 46 теоретичних і26практичних .

Мета і завдання навчання інформатики:

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних комп'ютерно-інформаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників ПТНЗ основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

Завданнями курсу є:  

  • формування в учнів бази знань, умінь і навичок, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів та повсякденному житті; 
  • розвиток в учнів уміння самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості та інформаційні дані, використовувати електронні засоби обміну даними; 
  • формування в учнів уміння застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного розв’язування різноманітних завдань щодо отримання, опрацювання, збереження, подання інформації даних і відомостей, які пов’язані з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства.