Друк

Рейтинг користувача: 5 / 5

Активна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зіркаАктивна зірка
 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ №1 М.ВІННИЦІ

В  2020 РОЦІ

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Правила прийому до Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти №1 м. Вінниці» в 2018 році розроблені згідно з Типовими правилами прийому до ПТНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 441 від 06.06.2006р., та зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 05.07.2006р. за № 790/12664.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин. Обмеження допускаються за віковими, статевими та медичними показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до Центру здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «кваліфікований робітник».

1.4. Перелік професій підготовки, вимоги щодо освітнього рівня вступників, планові обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання, форми та ступеневість навчання, обмеження за віком вступників, статтю.

Загальний обсяг державного замовлення складає 300 учнів.

ІІ СТУПІНЬ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

на базі базової загальної середньої освіти (9 класів) з отриманням повної загальної середньої освіти, денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

Професія (спеціальність)

Код

Обсяг прийому

Кваліфікація

Термін навчання

Обмеження за віком

Верстатник широкого профілю

8211

25

Верстатник широкого профілю розряду

3 роки

15 років, хлопці

Штукатур, лицювальник-плиточник, маляр

7133 7132 7141

25

Штукатур 3 розряду; лицювальник-плиточник 3 розряду;  маляр 3 розряду

3 роки

15 років, хлопці, дівчата

Слюсар-ремонтник, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів

7233 7231

30

Слюсар-ремонтник 3 розряду, слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 3 розряду

3 роки

15 років, хлопці

Кухар, кондитер

5122 7412

30

Кухар 4 розряду, кондитер 3 розряду

3 роки

15 років, хлопці, дівчата

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

25

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 4 розряду

3 роки

15 років, хлопці

на базі повної загальної середньої освіти (11 класів), денна форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень: кваліфікований робітник

 Професія (спеціальність)

Код

Обсяг прийому

Кваліфікація

Термін навчання

Обмеження за віком

Верстатник широкого профілю

8211

25

Верстатник широкого профілю 2 розряду

1 рік

17 років, хлопці

Слюсар з ремонту автомобілів

7231

30

Слюсар з ремонту автомобілів 3 розряду

1 рік

17 років, хлопці

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

25

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 3 розряду

1 рік

17 років, хлопці

Ювелір-монтувальник, ювелір-закріпник

7313 7313

30

Ювелір-монтувальник 3 розряду, ювелір-закріпник 4 розряду

1 рік  6 міс.

17 років, хлопці, дівчата

Кухар, кондитер

5122 7412

30

Кухар 5 розряду, кондитер 3 розряду

2 роки.

17 років, хлопці, дівчата

2. ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до Центру здійснює приймальна комісія, яка працює з 07.05. по 15.08.2020 р.

2.2. Видається наказ по навчальному закладу про створення приймальної комісії і затверджується порядок її роботи.

2.3. Приймальна комісія:

·        проводить із вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого спеціального захисту учнів, слухачів, наступного працевлаштування;

·        приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол, та оголошую відповідні списки осіб;

·        організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

·        вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4. Правила прийому до Центру доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди.

3. ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто наступні документи:

·        заяву про вступ до Центру на ім’я директора із зазначенням обраної професії (спеціальності);

·        документ про освіту (оригінал);

     ·        копія паспорта (свідоцтва про народження);

 

·        6 фотокарток розміром 3 х 4 (кольорові);

·        медичну довідку про професійну придатність встановленої форми (оригінал);

·        інші документи (копія індифікаційного коду, довідка про склад сім’ї).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.3. Терміни прийняття документів:

3.3.1. Прийом документів від абітурієнтів до Центру завершується:

·        на професії «Кухар; кондитер» – 10.08.2020 р.;

·        на професії «Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту автомобілів» – 10.08.2020  р.;

·        на професію  «Слюсар з ремонту автомобілів» -15.08.2020 р.;

·        на професію «Ювелір-монтувальник; ювелір-закріпник» - 15.08.2020 р.

4. УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до навчального закладу проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами вступних випробувань і співбесіди.

4.2. Вступні випробування проводяться при вступі на навчання з професій (спеціальностей):

«Кухар; кондитер» - конкурс атестатів; співбесіда приймальної комісії – 22.07.2020 р.;

«Ювелір-монтувальник; ювелір-закріпник» - конкурс атестатів; співбесіда приймальної комісії – 23.07.2020 р.;

«Слюсар-ремонтник; слюсар з ремонту автомобілів» - конкурс атестатів; співбесіда приймальної комісії – 22.07.2020 року;

«Слюсар з ремонту автомобілів» - конкурс атестатів; співбесіда приймальної комісії – 23.07.2020 р.

5. ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються до Центру без вступних випробувань:

·        особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право;

·        випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІІ ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

·        випускники загальноосвітнього навчального закладу ІІ ступеня, які мають Свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

·        учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними.

5.2. Зараховуються поза конкурсом при позитивних результатах вступних випробувань:

·        діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

·        інваліди, якими не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю);

·        особи, яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ” надане таке право.

5.3. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

·        особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

·        діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники в цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків.  

·        особи, які вступають до Центру за цільовим направленням на навчання.

5.4. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, рекомендованих до зарахування на навчання до Центру за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.5. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний термін після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.6. У п'ятиденний термін, після оголошення списків, особи які рекомендовані до зарахування на навчання подають оригінал документу про освіту.

5.7. Зарахування до Центру здійснюється наказом директора, підписаним не пізніше ніж за 5 днів до початку занять.

5.8. Після конкурсних випробувань зарахування до професійно-технічного навчального закладу може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо),  вступником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання. Зарахування здійснюється як у межах державного замовлення, так і понад його обсяг у межах ліцензованого обсягу.

 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) Центр може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Центру, а також тим, що без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються 3 місяці, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до ДНЗ «ЦПТО №1 м. Вінниці» здійснюється Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.